Spracovanie osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné zhrnutie

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate PP Online, s.r.o. pre účely zasielania obchodných oznamov (marketingových ponúk) a pre plnenie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznamy Vám už potom nebudú ďalej zasielané. Obchodné oznamy Vám môžu byť zasielané správcom z rôznych emailových adries správcu. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť PP Online, s.r.o., IČO: 47375451, DIČ: 2023845494 so sídlom: Martina Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná v obchodnom registry Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 79495/L (ďalej len ako „správca“).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: Martina Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, adresa elektronickej pošty: info@nikecasino.sk.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas poskytnutý týmto správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a plnenie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe. Obchodné oznámenia Vám môžu byť zasielané správcom z rôznych emailových adries správcu.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené, predstavuje štyri (4) roky od obdržania Vášho súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov pre tento účel spracovania.

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zabezpečujúce v súlade s pokynmi správcu marketingové služby pre správcu, vrátane subjektov zabezpečujúcich pre správcu zasielanie obchodných oznámení a osoby zabezpečujúce prevádzku webových stránok správcu (spracovatelia osobných údajov).

5.2. Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov poskytnutý správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete odvolať kliknutím na hypertextový odkaz uvedený v každej správe obchodného oznámenia zasielané správcom alebo napísaním správy elektronickou poštou na adresu správcu: info@nikecasino.sk.

6.3. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte mimo iného právo podať sťažnosť na dozorovom úrade.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným alebo zmluvným požiadavkom a nie je ani požiadavkom, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.

6.5. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

SPRACOVANIE A VYUŽITIE COOKIES

7.1. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce informácie, ktoré sa pri prechádzaní webovej stránky ukladajú do počítača alebo mobilného zariadenia návštevníka. Cookies obsahujú informácie o nastaveniach a aktivitách návštevníka webovej stránky.

7.2. Správca zhromažďuje na svojich webových stránkach súbory cookies za účelom zlepšiť užívateľské rozhranie, zlepšiť a zvýšiť výkonnosť stránok a pre účely marketingu.

7.3. Správca zhromažďuje nasledujúce typy cookies:

  • Cookies prvej strany: krátkodobé cookies, ktoré sa ukladajú pri navštívení nejakej internetovej stránky a čítať ich môže iba daná internetová stránka. Sú nevyhnutné pre správny chod webových stránok.
  • Dlhodobé cookies: dlhodobé cookies využíva správca pre získanie informácií o návštevníkoch webu prostredníctvom anonymizovaných a agregovaných dát v Google Analytics.
  • Cookies tretej strany: správca zhromažďuje cookies tretích strán pre účely remarketingu, teda zobrazenia reklamy návštevníkovi na základe jeho predchádzajúcich návštev. Prostredníctvom súborov cookies je návštevník zaradený do anonymného zoznamu cieľového publika, ktorému sa zobrazí príslušná relevantná reklama. Obchodné oznámenia sú potom zobrazované návštevníkovi pri používaní internetových vyhľadávačov ako sú napríklad Google, pričom remarketing zabezpečuje platforma Google Ads, prípadne iná podobná platforma.

7.4. Nastavenie súborov cookies a ich zmazanie

Akékoľvek nastavenie cookies je možné ľubovoľne meniť v prehliadači, zbieranie súborov je možné obmedziť alebo zakázať a tieto súbory je možné tiež spätne zmazať. Pre detailné informácie ohľadom možností pre súbory cookies navštívte nápovedu vášho internetového prehliadača.

Návrat hore